Provozní řád

Vážený hosté, žádáme Vás o seznámení se s ustanoveními tohoto ubytovacího a provozního řádu a věříme, že níže uvedená omezení se setkají s Vaším pochopením pro vytvoření dobrých podmínek pro pobyt všem hostům.

 

 

 •    Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.
 •    Ubytování je možné od 14.00 hodiny v den hlášeného příjezdu, pokud nebude upřesněno jinak.
 •    Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou použity údaje pro vyplnění ubytovací knihy. 
 •    Při počátku ubytování přebírá host apartmán či pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli. Pokud dojde k poškození na     apartmánu nebo jiného zařízení, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.
 •    Host nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 •    Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v ubytovacím zařízená, tak v přilehlém okolí.
 •    Děti do 10 let musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 •    Do apartmánu či na pokoj může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.
 •    V době od 22 hod do 7 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 •    Host je povinen vždy zamykat vchodové dveře.
 •    Ve všech vnitřních prostorách je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, mimo vyhrazená místa-zahrada.
 •    Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.
 •    Host je povinen při odchodu zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světlo a uzamknout vchodové dveře.
 •    Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizený apartmán či pokoj do 10.00 hod, pokud není určeno jinak.Při přesažení této doby mu bude účtován     další započatý den.
 •    V případě, že host předá apartmán či pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě a to i v případě poškození společných prostor nebo při ztrátě klíčů.
 •    Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 •    Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 •    Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

 

Ohlašovny na tel. číslech:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

PRVNÍ POMOC 155

HASIČI 150

POLICIE 158

PROVOZOVATEL +420 607 685 944

 

 •   Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu, s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

 

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu a přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!