Všeobecné smluvní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) ubytování na adrese ul. Zahradní 1076, 379 01 Třeboň (dále jen apartmán), jehož vlastníkem je Miroslav Kaiseršat, trv. byt. Zahradní 1076, 379 01 Třeboň (dále jen „ubytovatel“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě smlouvy o ubytování (dále jen „smlouva o ubytování“) uzavírané mezi ubytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „ubytovaný“) prostřednictvím vzájemné elektronické komunikace.

Ubytovatel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem zahradního domku - apartmánu a penzionu situovaného na adrese Zahradní1076, 379 01 Třeboň (dale jen “apartmán”).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba s úmyslem uzavřít smlouvu o ubytování s ubytovatelem, je právnickou osobou nebo osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování. Smlouva o ubytování i tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může ubytovatel měnit, nebo doplňovat; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Smlouva o ubytování

Ubytovatel na svých webových stránkách https://www.penzion-renata.webnode.cz/ (dále jen „webové stránky“) zveřejní možnost ubytování v apartmánu spolu s ceníkem, Ubytovacím řádem apartmánu  a penzionu a obchodními podmínkami. Umístění těchto informací na webových stránkách znamená výzvu k podání nabídky (oferta).

Návrhem k uzavření smlouvy (akceptace) je písemná objednávka ubytovaného odeslaná prostřednictvím elektronické pošty ubytovateli příp. telefoniky. Smlouva o ubytování je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany ubytovatele (dále jen „potvrzení objednávky“), které doručí ubytovanému nejpozději do sedmi dní od podání návrhu k uzavření smlouvy. Doručením potvrzení objednávky ubytovanému vznikají mezi ubytovaným a ubytovatelem vzájemná práva a povinnosti. Smlouva o ubytování je uzavřena na dobu určitou a je účinná ode dne uhrazení první části platby ubytovaným podle čl. III těchto obchodních podmínek.

Ubytovaný je povinen v objednávce uvést správně a pravdivě všechny informace, zejména své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail a telefonní kontakt), údaje o osobách, které mají být spolu s ubytovaným ubytovány v apartmánu, a tyto údaje v případě změn aktualizovat. Ubytovaný se zavazuje, že v době uzavírání smlouvy o ubytování neumožní třetí osobě nakládat s jeho emailovým účtem. Údaje poskytnuté ubytovateli ubytovaným považuje ubytovatel za pravdivé.

Kromě identifikačních údajů ubytovaný v objednávce uvede: požadovaný termín pobytu a počet osob.Pokud nedojde k individuální domluvě mezi ubytovaným a ubytovatelem, platí pro podmínky příjezdu a odjezdu informace podle Ubytovacího řádu apartmánu umístěného na webových stránkách.

Ubytovatel je oprávněn před potvrzením objednávky požadovat po ubytovaném doplnění informací potřebných k uzavření smlouvy o ubytování.

Předmětem smlouvy o ubytování je závazek ubytovatele ubytovanému poskytnout krátkodobé ubytování- přechodný nájem- v apartmánu v období uvedeném v potvrzení objednávky a závazek ubytovaného zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a služby s ním spojené dohodnutou cenu.

Ubytovaný při uzavírání smlouvy o ubytování výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku; náklady vzniklé ubytovanému při použití těchto prostředků v souvislosti s uzavřením smlouvy o ubytování hradí ubytovaný sám.

Jakákoli změna nebo doplnění smlouvy o ubytování jsou možné po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a jen v písemné formě; to platí i vzdání se písemné formy.

 III. Cena

Ubytovaný se zavazuje zaplatit ubytovateli cenu uvedenou v emailovém potvrzení objednávky. Vyčíslená cena zahrnuje částku za pronájem apartmánu, příp. poplatek za závěrečný úklid, a je vypočítaná podle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách.

Cenu ubytovaný uhradí ve dvou splátkách – 30 % ceny je objednatel povinen zaplatit na účet ubytovatele do sedmi dní od doby vyzvání , zbývajících 70 % ceny uhradí spolu s příp. poplatkem za závěrečný úklid (300,-Kč a lázeňským poplatkem, nejpozději v den nástupu ubytování v době před začátkem pobytu. Platbu za pobyt lze uskutečnit, po vzájemné dohodě, předem i v plné výši, bezhotovostní platbou převodem na účet ubytovatele, avšak podmínkou k nástupu ubytování je připsání této platby na tomto účtu (číslo účtu bude sděleno ubytovatelem při sjednávání rezervace).

Práva a povinnosti ze smlouvy o ubytování, odpovědnost za škodu, vadné plnění

Ubytovaný má právo využívat prostor jemu vyhrazený k ubytování, jakož i prostory ubytovacího zařízení, a využívat služby s ubytováním spojené.

Službami se rozumí činnosti poskytované ubytovatelem na základě jeho nabídky, případně uvedené v Ubytovacím řádu apartmánu. Službami se rozumí i zapůjčení ložního prádla a ručníků a zpřístupnění přihlašovacích údajů pro internetové připojení.

Ubytovatel odevzdá ubytovanému apartmán ve stavu způsobilém řádnému užívání. Ubytovaný se zavazuje apartmán užívat řádně a neprovádět na něm žádné, ani nepodstatné, změny.

Ubytovaný odpovídá za škody způsobené jím, nebo/a společně s ním ubytovanými osobami, podle obecně závazných právních předpisů.

V případě způsobení škody je ubytovaný povinen zaplatit ubytovateli náhradu škody do 10 dní od data doručení výzvy k uhrazení.

Jestliže jsou závazky ze smlouvy o ubytování ze strany ubytovatele plněny vadně, musí ubytovaný toto vadné plnění oznámit ubytovateli, a to nejpozději 24 hodin od zahájení pobytu, jinak nemá nárok na odstranění vad. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy. Vady uplatňuje ubytovaný u ubytovatele prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky na čísle uvedeném v potvrzení objednávky.

V. Výpověď, odstoupení od smlouvy

Ubytovaný bere na vědomí, že podle ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb. nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o ubytování.

Ubytovaný může smlouvu vypovědět kdykoliv od uzavření smlouvy bez uvedení důvodů. V takovém případě ale ubytovateli náleží náhrada za škodu tím způsobenou, a to storno poplatek, jehož výše je závislá na počtu dní zbývajících do dne předcházejícího začátku pobytu v apartmánu. Storno poplatek se počítá ode dne připsání první splátky dohodnuté ceny na účet ubytovatele. Stanovenou cenou za ubytování se pro případ výpočtu storno poplatku rozumí pouze cena za apartmán, tj. bez částky zahrnující lázeňský poplatek, příp. závěrečný úklid, vratnou kauci. Storno poplatek bude účtován v následující výši:

61 a více dní…………………………0 % z předem stanovené ceny za ubytování

60 až 40 dní…………………………30 % z předem stanovené ceny za ubytování

39 až 14 dní………………………   40 % z předem stanovené ceny za ubytování

13 až 7 dní…………………………..50 % z předem stanovené ceny za ubytování

6 až 3 dny……………………………80 % z předem stanovené ceny za ubytování

2 a méně dní……………………….100 % z předem stanovené ceny za ubytování.

Ubytovatel se zavazuje vrátit ubytovanému částku, kterou do okamžiku výpovědi ubytovaný uhradil, sníženou o storno poplatek podle čl. V. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

Ubytovatel může před uplynutím sjednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti z této smlouvy, Ubytovacího řádu apartmánu, anebo dobré mravy.

V. Závěrečná ujednání

Ubytovatel poskytuje ubytovanému ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ubytovaný souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých ubytovateli v souvislosti s uzavřením smlouvy o ubytování a souhlasí s jejich zpracováním za účelem realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování.

Případné spory vzniklé z právního vztahu založeného touto smlouvou budou řešeny podle českého právního řádu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.6.2015 a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den, nebo později.

Ubytovaný prohlašuje, že se kromě těchto obchodních podmínek seznámil i s Ubytovacím řádem apartmánu a považuje ho za závazný.

 

Miroslav Kaiseršat

ubytovatel